Dronte Berounka s.r.o.

Prokopova 462, 26901 Rakovník

IČO : 08940312

DIČ : CZ08940312

berounka.dronte.cz, berounka@dronte.cz

tel.: 778 736 432

uzavírá smlouvu o nájmu vybavení jako pronajímatel písemně na základě objednávky nájemce.

OBJEDNÁVKA:

Objednávku je možné učinit přes internetový formulář na stránkách berounka.dronte.cz, mailem na adrese berounka@dronte.cz, nebo telefonicky na čísle 778 736 432, nebo 605 242 819.

Nájemce uvede v objednávce své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, mailové spojení a při přebírání vybavení předloží svůj Občanský průkaz, nebo jiný průkaz totožnosti.

V období od 1. do 7.7. dáváme přednost objednávkám s platbou předem na více než 3 dny.

REZERVACE:

Po zadání je objednávka zpracována, a pokud je vybavení k dispozici, je schválena a objednané položky jsou závazně rezervovány. Zpráva je odeslána nájemci mailem spolu s pokyny k platbě.

Pokud je rezervace potvrzena, je  vybavení  připraveno v místě začátku plavby bez ohledu na uhrazení zálohy, nebo platby předem na účet.

PLATBA:

Objednávky s platbou předem:

U objednávky s platbou předem je nájemce mailem vyzván k zaplacení do 12 dnů na náš účet. Pokud datum plavby začíná dříve než za 12 dní, musí být objednávka zaplacena nejpozději 5 dní před začátkem plavby. Pokud není v tomto termínu objednávka zaplacena, ceny se automaticky přepočtou na ceny objednávky s platbou na místě. Neposlání platby v termínu neruší automaticky rezervaci. Případný doplatek za doobjednávku může být zaplacen v hotovosti při přebírání lodí.

Dronte Berounka s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nezaplacení rezervace v termínu, rezervaci jednostranně zrušit. O této skutečnosti informuje objednatele mailem.

Objednávky s platbou na místě:

U objednávky s platbou na místě je nájemce mailem vyzván k zaplacení zálohy 10% ceny vybavení do 10 dnů na náš účet. Zbytek může být zaplacen až při přebírání vybavení v hotovosti podle skutečně odebraného množství. V žádné pobočce půjčovny Dronte Berounka nelze platit kartou. Pokud jsou lodě objednány méně než 3 dny před plavbou, zálohu převodem neposílejte, zaplaťte celou částku v hotovosti při převzetí vybavení.

V období od 1. do 7.7. dáváme přednost objednávkám s platbou předem na více než 3 dny.

PLATEBNÍ ÚDAJE (CZK):

Název účtuDronte Berounka s.r.o.
číslo účtu2701768097/2010
BICFIOBCZPPXXX
IBANCZ3020100000002701768097
Adresa bankyFio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21
Kód banky
2010

 

PLATBA ZE ZAHRANIČÍ / Payment from other countries (EUR):

AccountDronte Berounka s.r.o.
Number2601768102 
Code2010
BICFIOBCZPPXXX
IBANCZ4520100000002601768102
BankFio banka, a.s.
AdressV Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21, Czech Republic (CZ)

ZMĚNY A RUŠENÍ OBJEDNÁVEK:

Zrušení a změna rezervace ze strany nájemce:

Rezervaci je nutno měnit a případně zrušit písemně mailem, nebo telefonicky v pracovní době půjčovny od 8 do 18 hodin, poslední den do 15 hodin.

Při zrušení, nebo změně rezervace je nájemce povinen uhradit stornopoplatek:

 • Při stornu 3 a více dní před akcí - 10% ceny.
 • Při stornu objednávky s platbou předem 2 a méně dní před akcí - 100% ceny.
 • Při neodebrání objednaného vybavení objednávky s platbou na místě - 10% ceny.
 • Při předčasném ukončení, nebo jiné změně v průběhu plavby - 100% ceny.
 • Při změně vybavení, nebo délky trasy, kdy se cena objednávky sníží, je stornopoplatek vypočten z rozdílu ceny mezi původní a upravenou objednávkou.

Cenou se rozumí pouze cena za vybavení bez ceny dopravy a převozu bagáže.

Uvedené storno podmínky jsou platné, pokud není u konkrétní akce stanoveno jinak.

Zrušení a změna rezervace ze strany půjčovny:

Půjčovna nenese odpovědnost za počasí a stav vody. V případě sucha, nebo povodní si Dronte Berounka s.r.o. vyhrazuje právo nabídnout plavbu na jiném úseku. Po dohodě lze naplánovat i změnu termínu výpůjčky, nebo druhu plavidel. O této situaci neprodleně informuje nájemce mailem, nebo telefonicky. Pokud nájemce nabídku odmítne, zruší půjčovna výpůjčky na takto ohroženém úseku řeky bez náhrady.

Limity splavnosti se řídí hodnotami uvedenými na www.vodackanavigace.cz. Pro nafukovací plavidla mohou být požadovány limity vyšší.

Přeplatek:

Půjčovna vrací přeplatek automaticky po ukončení objednávky, to znamená po vrácení vybavení, nebo zrušení objednávky, nejpozději do 14 dnů.

 

 

 

 

 

 

 

SLEVY:

Věrnostní sleva:

Minimálně 3%, nad 25 000 6% z ceny vybavení v objednávce - máte jí automaticky, pokud jste si zadali objednávku přes internetový formulář a měli  jste letos nebo minulý rok u nás realizovanou a vrácenou objednávku.

Množstevní sleva:

 • 3% z ceny objednávky, pokud cena vybavení přesahuje 3 000 Kč
 • 5% z ceny objednávky, pokud cena vybavení přesahuje 5 000 Kč
 • 10% z ceny objednávky, pokud cena vybavení přesahuje 15 000 Kč
 • 12% z ceny objednávky, pokud cena vybavení přesahuje 25 000 Kč

Slevy pro školy a oddíly:

Školy a dětské oddíly mají právo na slevu až 25%. Tuto slevu není možné kombinovat s žádnou další slevou. V objednávce musí být uvedeno IČO organizace.

Dosažené slevy se SČÍTAJÍ. Celková sleva nemůže přesáhnout 25%. Sleva se vypočítává pouze z ceny za objednaný materiál bez dopravy a bez přepravy bagáže. Na slevu není právní nárok. Sleva je přiznána klientům, kteří nemají žádné nevypořádané pohledávky vůči Dronte Berounka s.r.o.

POJIŠTĚNÍ:

 • Pojištění proti poškození zapůjčeného materiálu je zahrnuto v ceně výpůjčky. Hodnota spoluúčasti nájemce při poškození, nebo zničení vybavení je součástí smlouvy o výpůjčce.
 • Jiné pojištění není možné v naší půjčovně sjednat.
 • Pojištění se týká pouze výpůjček v České republice.
 • Pojištění se nevztahuje na poškození vybavení používáním v rozporu s podmínkami smlouvy a úmyslným poškozením.
 • Pojištění se nevztahuje na ztrátu a krádež vybavení.

Spoluúčast při poškození::

vybaveníplná cenaspoluúčast při poškozeníspoluúčast při úplném zničení
raft45 000 Kč10 000 Kč
20 000 Kč
kanoe dvojmístná20 000 Kč4 000 Kč8 000 Kč
kanoe trojmístná28 000 Kč5 000 Kč15 000 Kč
baraka38 000 Kč6 000 Kč12 000 Kč
palava29 000 Kč4 000 Kč8 000 Kč
barel, pytel700 Kč200 Kč400 Kč
kajak25 000 Kč2 000 Kč5 000 Kč
pádlo600 Kč200 Kč400 Kč
vesta1 000 Kč200 Kč600 Kč
    

 

PODMÍNKY SMLOUVY O NÁJMU VYBAVENÍ:

 • Podpisem smlouvy nájemce přebírá do dočasného nájmu vybavení uvedené ve smlouvě na dobu uvedenou ve smlouvě. Při převzetí je nájemce povinen vybavení zkontrolovat a podpisem smlouvy stvrzuje, že vybavení převzal v pořádku.
 • Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena předem na účet, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.
 • Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Není oprávněn provádět na vybavení jakékoli úpravy bez výslovného souhlasu pronajímatele.
 • Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením, např. ohněm, ostrými předměty a podobně. Nafukovací lodě je nutné na břehu, zejména na slunci ufukovat, aby nepraskly.
 • Vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené. (Nafukovací lodě se předávají i přebírají nafouknuté.)
 • Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti, nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce.
 • Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.
 • Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.
 • V případě nevrácení vybavení z jakýchkoli důvodů, je nájemce povinen uhradit částku, která je uvedena ve Smlouvě o nájmu vybavení, pod heslem Pořizovací hodnota.
 • V případě, že nájemce není schopen na místě uhradit pokutu za pozdní vrácení, poškození, ztrátu, nebo zničení vybavení, je povinen na místě podepsat dohodu o uznání dluhu a částku poukázat převodem na účet Dronte Berounka s.r.o. s VS objednávky a to do 14 dnů od podpisu této dohody.
 • V případě porušení stanovených Podmínek smlouvy o nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.
 • Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit v místě a čase uvedeném ve smlouvě, nebo dle písemné dohody.
 • V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa dle ceníku. Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu, případně dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.
 • Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné pro sjížděný úsek řeky či jiné lokality v okolí řeky.
 • Lodě jsou určeny na tyto stupně obtížnosti: kanoe plastová otevřená – do stupně WW 1, kanoe plastová zavřená, nafukovací kanoe Palava – do stupně WW 2, kajak plastový, raft, nafukovací kanoe Baraka – WW 3.

PODMÍNKY SMLOUVY O PŘEVOZU ZAVAZADEL:

 • Převoz zavazadel je možné objednat nejpozději 3 dny předem v objednávce o výpůjčce vybavení a to pouze do míst, kde je tato služba zajištěna. Cena se řídí ceníkem a je minimálně 900 Kč za jeden převoz.
 • V případě převozu jednotlivých zavazadel, musí být tato sbalena tak, aby se s nimi dalo dobře manipulovat a nehrozilo jejich poškození, nebo zničení a aby neohrožovala ostatní zavazadla.
 • Zavazadla se předávají k převozu v době určené k výdeji lodí a přebírají se rovněž v této době, pokud není dohodnuto jinak.
 • V případě přistavení vleku pro převoz zavazadel skupině, si nájemci zavazadla uloží do vleku sami tak, aby nedošlo k jejich poškození během přepravy, a poté vlek uzamknou. Za uložení a stav zavazadel plně zodpovídají sami. Pronajímatel vlek převeze během dne do cílového místa a ponechá uzamčený.
 • V případě ztráty, nebo poškození zavazadla si může nájemce nárokovat náhradu škody do maximální výše 200 Kč za kus.
 • Převoz prázdných zavazadel z místa startu do místa cíle se řídí zvláštními pravidly.
 • V případě nevyzvednutí zavazadla v určeném čase zaplatí nájemce smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu.
 • Na službu není nárok, je poskytována pouze do naplnění kapacit pronajímatele.
 • Služba je poskytována pouze současně s výpůjčkou lodí od půjčovny Dronte.  

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 • Nájemce používá vybavení na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody a úrazy způsobené provozem plavidla.
 • Půjčovna nenese zodpovědnost za vodotěsnost barelů a lodních pytlů. Doporučuje do nich ukládat věci ve vodotěsných obalech.
 • Společnost Dronte Berounka s.r.o. je oprávněna změnit tyto obchodní podmínky. Uzavřené smlouvy se řídí podmínkami platnými v době jejich podpisu.
 • Neplatnost některého ustanovení nemá vliv na neplatnost celých těchto obchodních podmínek.
 • Podpisem smlouvy souhlasí nájemce s pořizováním fotografické a video dokumentace, která může být použita k propagaci půjčovny.
 • Podpisem smlouvy nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely smlouvy. Objednávkový systém pracuje v souladu s GDPR. 
 • Objednáním vybavení a podpisem smlouvy nájemce souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek.
 • Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení.